مزایده فروش سنگ پله

نوشته شده در : 1396/1/21 18:41 (49 نمایش)

در پرونده کلاسه 940104 مدنی حقوقی شورا این دادگاه اموال مشروحه ذیل از طریق مزایده بفروش می­رسد. سنگ پله 4 سانتی 130 متر مربع سنگ پله نیم متری 260 متر مربع سنگ 20 سانتی متری 150 متر مربع جمعا ارزیابی شده 111500000 ریال 1- مزایده از مبلغ اعلام کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 2- مکان مزایده اجرای احکام دادگاه عمومی خان ببین می باشد. 3- موعد مزایده روز 2 شنبه 28/1/1396 ساعت 11 الی 12 ظهر می باشد. 4- متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک مورد نظر دیدن نمایند. 5- برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای احتمالی را فی المجلس به صندوق سپرده دادگاه عمومی خانببین تودیع الباقی را در مهلت یک ماه به حساب مذکور واریز و فیش آن را تحویل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی خانببین نماید در غیر این صورت مبلغ واریزی از وی در حق صندوق دولت ضبط خواهد شد.

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ پله