مزایده فروش تراورتن سفید و کرم اصفهان

نوشته شده در : 1396/2/27 10:25 (25 نمایش)

آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول شماره 951026 به موجب پرونده کلاسه 951026 اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان سنندج کیانوش رشیدی فرزند یدالله محکوم است به پرداخت مبلغ 2/700/000/000 ریال به عنوان محکوم­به در حق جواد صفری و همچنین پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با توجه به قبول اعسار و تقسیط محکوم­علیه جهت پرداخت 1/4 بدهی خود به عنوان پیش قسط مقداری اموال منقول شامل سنگ نمای ساختمان را معرفی نموده است که مطابق نظریه کارشناسی مبلغ 719/831/000 ریالی قیمت­گذاری شده که در روز شنبه مورخ 1396/3/6 ساعت 9 الی 10 صبح در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان طلب محکوم­له با حضور دادورز اجرا و نماینده دادسرای عمومی سنندج به مزایده گذاشته می­شود. طالبین می­توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام حقوقی از مال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پیشنهاد خود را کتبا روز مزایده تسلیم نمایند برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد و فی­المجلس مبلغ 10% قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرفی یک ماه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد. مشخصات مال مورد مزایده عبارت است از: مقدار 1841 مترمربع سنگ نمای تراورتن سفید و کرمی اصفهان درجه دو که محل نگهداری آن واقع در سنندج- نایسر خ امام شافعی جنب شیرینی باران منزل عبدالله محمدی طبقه همکف انبار اجاره­ای مصالح ساختمانی می­باشد به قیمت 719/831/000 ریال برآورد گردیده است و قیمت گذاری براساس قیمت روز قیمت کف بازار عمده و سنگ­های مذکور در حدود نصف سفید و نصف کرم رنگ می­باشد.

پالیزی- دادورز شعبه اول متمرکز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سنندج

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش تراورتن سفيد و کرم اصفهان