دیجی سنگ | جستجوی فروشندگان ادوات - خدمات

استان ها
{{ x.comName }} {{ getDays(x.DaysInserted) }}
{{ x.stoneCount }} {{ x.WorkerType }}
{{ x.jdesc }}
{{ x.jaddress }}
{{ x.dealType }}
{{ x.adavatType }}
{{ x.adavatSpec }}