مناقصه سنگ فرش معابر

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/16 15:22 (156 نمایش)

شهرداری دندی در نظر دارد عملیات  اجرای پروژه سنگ فرش خود را برابر مشخصات فنی و عملیاتی و شرایط قید شده در اسناد و مدارک منضم از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

1. مهلت خرید اسناد: از تاریخ انتشار آگهی لغایت 96.01.24 می باشد

2. محل خرید و تسلیم اسناد: دندی، خیابان امام، شهرداری دندی، واحد فنی شهرسازی یا حراست تلفن تماس: 6-36522265-024

3. مهلت قبول پیشنهادات: از تاریخ 96.01.15 لغایت ساعت 14 مورخ 96.01.24

4. نوع سپرده شرکت در مناقصه: واریز وجه  نقد یا ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان مندرج در جدول ذیل

5. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود

6. پیشنهادات واصله راس ساعت 10 روز شنبه مورخ 96.01.26 گشایش و بررسی خواهد شد

7. جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 258881381 نزد بانک کشاورزی شعبه دندی در وجه شهرداری دندی واریز و اصل فیش آن را ارائه نمایند

8. محل تامین اعتبار: تملک دارایی های سرمایه استان و اعتبارات داخلی شهرداری خمواهد بود

عنوان پروژه: سنگ فرش معابر

مبلغ برآورد به ریال: 1.756.551.287

میزان سپرده در مناقصه به ریال: 88.000.000

محل اجرای کار: سطح شهر دندی

مدت اجرای کار: سه ماه

ساعت بازگشایی پاکات: 10 الی 10:30

حداقل رتبه و گرایش مربوطه: رتبه 5 حقیقی و 5 حقوقی ابنیه یا راه و باند

 

 

 

 

َ

کلیدواژه ها: مناقصه سنگ فرش معابر