مزایده فروش هزار و هفتصد متر مرمریت

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/19 7:4 (131 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 950202 به موجب نیابت شماره 930247-14/4/95 صادره از شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری سروستان سید حبیب هاشمی فرزند ثانی آقا به پرداخت مبلغ 567916516 ریال در حق محکوم له آقای هادی امینی محکوم و در قبال مبالغ فوق اموال زیر توسط محکوم علیه معرفی و توسط کارشناس به شرح زیر ارزیابی گردیده است:
1- موازی 1300 متر سنگ چهل سانتیمتر طولی مرمریت قیمت هر متر 220000 ریال 2-400 متر سنگ مرمریت 40 در40 از قرار هر متر 270000 ریال جمعا 394000000 ریال لذا نظر به اینکه در نظر است از طریق مزایده حضوری روز دوشنبه 4/2/96 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگاه حقوقی آباده نسبت به فروش اموال اقدام گردد لذا مراتب بدینوسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل قبل از مزایده با هماهنگی هادی نعمت الهی 09171511814 نسبت به بازدید اموال موصوف اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع، مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل 10 درصد آن را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید در غیر این صورت ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مامورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند واقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.
5/م.الف-دادرس شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری آباده-رنجبر

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش مرمريت