مزایده فروش تراورتن شکلاتی یزد و سنگ سیلور

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/19 7:6 (152 نمایش)

ه موجب اجراییه کلاسه 950453 ارجاعی اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون له آقای محمد حسین کامیاب فرزند رحمت اله و محکوم علیه آقای یداله رحیمی مبنی بر مطالبه فروش اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است. مورد مزایده عبارت است 1700 مترمربع سنگ تراورتن در نه ردیف ( هشت ردیف تراورتن شکلاتی یزد و یک ردیف سنگ سیلور) با عرض چهل سانتی رزین شده و ساب کامل با در نظر گرفتن جمیع جهات قیمت هر متر مربع 000/300 ریال و جمعا 000/000/510 ريال معادل پنجاه و یک میلیون تومان برآورد گردیده است مقرر گردید که اموال موصوف در روز یکشنبه مورخ 10/2/96 از ساعت 9:30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود. م الف / 3
اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش تراورتن شکلاتي يزد و سنگ سيلور