مزایده فروش سنگ گیوتین

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/21 18:44 (327 نمایش)

به موجب اجراییه کلاسه 940391 ارجاعی اجرایی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون له آقای محمد یزدانی فرزند اسمعیل و محکوم علیه رسول یزدانی حسن آبادی مبنی بر فروش اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم علیه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است. مورد مزایده عبارت است از 1450 متر مربع سنگ قیچی گیوتینی مشکی و کرم و 12000 متر طول سنگ فیتیله ای به مشخصات ذیل : 150 متر مربع سنگ قیچی گیوتینی مشکی دارای کیفیت نسبتا خوب از نظر ابعاد و بسته بندی شده ( قیمت هر متر مربع 160000 ریال) 550 متر مربع سنگ قیچی گیوتینی کرم دارای کیفیت نسبتا خوب از نظر ظاهر و ابعاد و بسته بندی شده ( قیمت هر متر مربع 160000 ریال) 550 متر مربع سنگ قیچی گیوتینی مشکی دارای کیفیت نسبتا خوب از نظر ظاهر و ابعاد و بسته بندی شده ( قیمت هر متر مربع 225000 ریال) 300 متر سنگ قیچی گیوتینی کرم دارای کیفیت نسبتا خوب از نظر ظاهر و ابعاد و بسته بندی شده ( قیمت هر متر مربع 225000 ریال) 12000 متر سنگ فیتیله ای طولی حدود 5 سانتی متر عرض و حدود 3 سانتی متر ضخامت و بدون ابزار دارای کیفیت نسبتا خوب از نظر ظاهر و ابعاد طولی ( قیمت هر متر مربع 19000 ریال) با توجه به جمیع جهات قیمت پایه 000/750/508 ریال معادل پنجاه میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان برآورد گردیده است. مقرر گردید که اموال موصوف در روز یکشنبه مورخه 17/02/1396 از ساعت 9:30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود. م الف/

 

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ گيوتين