مزایده فروش سنگ تراورتن شکلاتی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/22 16:1 (157 نمایش)

واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کاشان با توجه به اجرائیه صادره از شعبه سی ام علیه مسعود نیری مبلغ 00/200/116 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ... ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ... ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلامی از بانک مرکزی و مبلغ ... ریال بابت نبم عشر دولتی مقداری از اموال محکوم علیه شامل: باتوجه به نظر کارشناس در خصوص ارزیابی سنگ ساختمانی, ضمن بازدید از سنگ های معرفی شده از نوع تراونتن شکلاتی 40 سانتی متر عرض و متراژ 200 متر مربع می باشد. با عنایت به عوامل موثر در این گونه سنگ ها از قرار هر متر مربع 000/650 ریال ( ششصد و پنجاه هزار ریال) و جمعا 000/000/130 ریال یکصد و سی میلیون ریال می باشد. توقیف پس از اجرای تشریفات قانونی و این که کارشناس رسمی/ منتخب دادگستری پس از بازدیدبه شرح ذیل اقدام به ارزیابی نمده و در تاریخ 10/2/1396 از ساعت 12 لغایت 13 به مزایده می گذارد. به هر کسی یا کسانی که از مبلغ کارشناسی شده ذیل الذکر شروع والاترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به او فروخته خواهد شد. خریدار می بایست ده درصد ار ارزش کل اموال را فی المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند می بایست پرداخت نماید. چنان چه خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بها اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد گردید. کسانی که مایل هستند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می توانند 5 روز مانده به وقت مزایده به دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان مراجعه نمایند. ضمنا مزایده در دایره اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری کاشان برگزار می شود. 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ تراورتن شکلاتي