مزایده فروش سنگ تراورتن کرم حاجی آباد

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/22 16:3 (199 نمایش)

آگهی مزایده نوبت دوم

به موجب دادنامه شماره 9409978660200902 پرونده اجرایی شماره 950451 له آقای سعید هاشمی و علیه سعید اشرفی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 181616164 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9000000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت. با توجه به توقیف مقدار 650 متر سنگ متعلق به شخص ثالث آقای عباس بطحایی و توقیف و کارشناسی سنگ ها: سنگ های موصوف به شرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است. در مورخه 9/2/96 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خیابان آیت الله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده فی المجلس از برنده اخذ خواهد شد. مورد مزایده فروش مقدار 650 متر مربع سنگ که طبق نظر کارشناس پس از بازدید از سنگ های موصوف واقع در قطب صنعتی صدریه سنگبری محمدیه مقدار 650 متر مربع سنگ تراورتن صیقلی حاجی آباد عرض 40 طول آزاد به رنگ کرم بژ بدون موج به ارزش هر متر مربع دویست و هشتاد هزار ریال و جمعا به ارزش 182000000 ریال ارزیابی گردیده است.
 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ تراورتن کرم حاجي آباد