مزایده فروش سنگ گرانیت خرمدره طرح دلفینی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/29 21:18 (150 نمایش)

آگهی مزایده و فروش اموال در پرونده کلاسه ۱/۹۴۰۲۶۵ج م محکوم‌علیه مهدی میرزایی محکوم است به پرداخت مبلغ504/000/000 ریال به‌عنوان محکوم‌به و مبلغ 25/002/000 ریال به‌عنوان نیم عشر دولتی با توجه به ابلاغ اجراییه و عدم اقدام محکوم‌علیه در پرداخت محکوم‌به و تقاضای محکوم‌له حسین واثقی به وکالت وحید سمیعی لذا اموال مشروحه زیر توسط کارشناس ارزیابی‌شده است طبق مواد ۱۱۴ و ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و از طریق مزایده نوبت اول توسط دایره اجرای احکام مدنی بهار در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ از ساعت ۱۱-۱۲ ظهر در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهار به فروش می­رسد مزایده از قیمت تعیین‌شده شروع و از برندگان ۱۰ درصد بهاء فی‌المجلس دریافت و مابقی حداکثر ظرف یک ماه دریافت میشود و در صورت انصراف از خرید ۱۰ درصد پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد.اموال مورد مزایده: ۱- مقدار ۱۰۰۰ مترمربع سنگ گرانیت خرمدره طرح دلفینی به عرض ۴۰ سانت از قرار هر مترمربع مبلغ 350/000ریال به ارزش350/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. سنگ­ها متعلق به شرکت الوند سنگ بهار می­باشد و در محل شرکت می­توان ۵ روز قبل از روز مزایده جهت بازدید مراجعه نمود. محل برگزاری مزایده دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهار می­باشد. برنده مزایده فردی می­باشد که بیشترین قیمت را پیشنهاد کند. قیمت پایه جهت شروع مزایده از مبلغ اعلامی کارشناس شروع می­گردد.

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه دوم قانون حقوقی دادگستری شهرستان بهار

کلیدواژه ها: