مزایده فروش انواع سنگ گرانیت و تراورتن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/29 23:17 (164 نمایش)

آگهی مزایده و فروش اموال
در پرونده کلاسه ۹۴۱۲۰۳/ اج م محکوم علیه مهدی میرزایی محکوم است فعلاً به پرداخت مبلغ ۶/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌عنوان محکوم‌به و مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌عنوان نیم عشر دولتی با توجه به ابلاغ اجراییه و عدم اقدام محکوم‌علیه در پرداخت محکوم به و تقاضای محکوم له لذا اموال مشروحه زیر توسط کارشناسی ارزیابی شده است طبق مواد ۱۱۴ و ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و از طریق مزایده نوبت اول توسط دایره اجرای احکام مدنی بهار در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ از ساعت ۱۱- ۱۲ ظهر در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهار به فروش می رسد. مزایده از قیمت تعیین شده شروع و از برندگان ۱۰ درصد بها فی المجلس دریافت و مابقی حداکثر ظرف یک ماه دریافت می شود و در صورت انصراف از خرید ۱۰ درصد پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد. (م الف ۱۳۶۶)
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان بهار
اموال مورد مزایده :
۱- مقدار ۲۰۰۰ مترمربع سنگ تراورتن چرمی به عرض ۴۰ سانتی متر در طول (به صورت شمش) از قرار مترمربع ۶۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً به ارزش ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است.
۲- مقدار ۱۰۰۰ مترمربع سنگ لایم استون اسلام‌آباد به عرض ۴۰ سانت از قرار هر مترمربع مبلغ ۳۲۰/۰۰۰ ریال جمعاً به ارزش ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است.
۳- مقدار ۱۵۰۰ مترمربع سنگ گرانیت مشکی سرکان به عرض ۳۰ سانت از قرار هر مترمربع مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً به ارزش ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده است.
۴- مقدار ۲۰۰۰ مترمربع سنگ گرانیت تکاب ممتاز به عرض ۴۰ سانت از قرار هر مترمربع مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً به ارزش ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده است.
۵- مقدار ۱۰۰۰ مترمربع سنگ تراورتن بوکان به عرض ۴۰ سانت از قرار هر مترمربع مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به ارزش ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است.
۶- مقدار ۲۹۳۰ مترمربع سنگ گرانیت مشکی سرکان ممتاز به ابعاد ۲۰ در ۳۵ سانتیمتر به ضخامت یک سانتیمتر از قرار هر مترمربع ۸۰۰/۰۰۰ ریال که جمعاً به مبلغ ۲/۳۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است.
برنده مزایده فردی می باشد که بیشترین قیمت را پیشنهاد کند قیمت پایه جهت شروع اموال از مبلغ اعلامی کارشناس شروع می گردد. همه سنگ ها متعلق به شرکت الوند سنگ بهار می باشد و در محل شرکت واقع در جاده کرمانشاه بعد از پلیس راه جنب آرد سینا توقیف می¬گردد متقاضیان می¬تواند پنج روز قبل از مواعد مزایده جهت بازدید مراجعه نمود محل برگزاری دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهار میباشد.

 

 

 

 

کلیدواژه ها: