مزایده فروش 280 متر سنگ

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/29 23:41 (152 نمایش)

در پرونده کلاسه ۲۰۸۷/۹۵ اجرایی و به موجب دادنامه ۸۳۶ صادره از شعب حقوقی نجف آباد محکوم عليه اجرایی آقای احسان فرقانی محکوم است به پرداخت ۴۹۳۶۵۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نجف آباد ذیل توقیف و توسط هیئت کارشناس رسمی دادگستری منتخب آقای محمدعلی معین به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. از یک دیو سنگ واقع در رضوانشهر شهرک مجتمع کارگاه های سنگبری مرکزی نبش کوچه یک مرکزی سنگ بری گلستان سنگ موجود به ضخامت حدود یک سانتی متر و عرض چهل سانتی متر و حدود ۷۰۰ متر طول و به‌عبارت‌دیگر حدود ۲۸۰ مترمربع می باشد با توجه به کیفیت متوسط سنگ ها ارزش آن از قرار هر متر مربع ۴۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً ۱۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد گردیده است. با توجه به‌مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی، اموالی توقیف‌شده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف آباد در تاریخ ۹۶/۰۲/۱۳ ساعت ۱۰ در همان محل اجرای احکام به فروش میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی بالاترین قیمت را انتخاب که بایستی ۱۰٪ آن را فی المجلس به‌حساب سپرده ۲۱۷۱۲۹۰۳۵۴۰۰۱ بانک ملی واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد ضمناً خریدار می تواند ظرف مدت پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید به عمل آورد. م الف: ۳۷۲۱ اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان
نجف آباد/۱۲/۸۳۱


 

کلیدواژه ها: