مزایده فروش سنگ گرانیت مشکی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/30 23:52 (173 نمایش)

آگهی مزایده و فروش اموال : در پرونده کلاسه ۱/۹۴۰۱۵۰ج م محکوم علیه محسن میرایی محکوم است به پرداخت مبلغ 4/132/700/000 به عنوان محکوم به و مبلغ 206/650/000  ریال به عنوان نیم عشر دولتی با توجه به ابلاغ اجراییه و عدم اقدام محکوم علیه در پرداخت محکوم به و تقاضای محکوم‌له حسین واثق نیا به وکالت وحید سمیعی، لذا اموال مشروحه زیر توسط کارشناس ارزیابی شده است، طبق مواد ۱۱۴ و ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و از طریق مزایده نوبت اول توسط دایره اجرای احکام مدنی بهار در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ از ساعت ۱۱ الی ۱۲ ظهر در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهار به فروش می رسد. مزایده از قیمت تعیین شده شروع و از برندگان ۱۰ درصد بهاء فی المجلس دریافت و مابقی حداکثر ظرف یک ماه دریافت می شود و در صورت انصراف از خرید ۱۰ درصد پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اموال مورد مزایده:۱- مقدار ۷۰۰ مترمربع سنگ گرانیت مشکی چایان به عرض ۳۰ و ۴۰ سانت از قرار هر مترمربع مبلغ ۱۳۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً به ارزش ۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. ۲- مقدار ۲۰۰۰ مترمربع سنگ تراورتن حاج حیدری به عرض ۴۰ سانتی متر از قرار هر مترمربع ۷۰۰/۰۰۰ ریال که جمعاً به مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس ارزیابی‌شده است. ۳- مقدار ۲۰۰۰ مترمربع سنگ گرانیت خرمدره با طرح دلفینی به عرض ۴۰ سانتی‌متر از قرار هر مترمربع ۴۵۰/۰۰۰ ریال که جمعاً به مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس ارزیابی‌شده است. ۴- مقدار ۱۰۰۰ مترمربع سنگ تراورتن بوکان به عرض ۴۰ سانتیمتر از قرار هر مترمربع ۹۰۰/۰۰۰ ریال که جمعاً به مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس دادگستری ارزیابی گردیده است - همه (  4/040/000/000 ریال ) سنگ‌ها متعلق به شرکت الوند سنگ بهار می باشد و در محل شرکت واقع در جاده کرمانشاه بعد از پلیس راه جنب آرد سینا می توان پنج روز قبل از روز مزایده جهت بازدید مراجعه نمود. محل برگزاری مزایده دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهار می‌باشد.- برنده مزایده فردی می‌باشد که بیشترین قیمت را پیشنهاد کند. نشانی: استان همدان، شهرستان بهار، میدان آزادگان، بلوار معلم.
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان بهار
 3083- م الف ۱۳۶۵


 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ گرانيت مشکي