مزایده فروش سنگ تک کوپ، دو کوپ و سه کوپ

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/31 0:1 (133 نمایش)


به‌موجب پرونده کلاسه 951075 الف ج ح محکوم‌علیه جلیل زارع فرزند عبداله محکوم‌به پرداخت یک میلیارد و پانصد و هشتادوهشت میلیون و صد و شصت‌ویک هزار ریال بابت اصل و خسارت تأخیر و تأدیه و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم‌له علی‌اکبر دادخواه با وکالت مهدی کشتکار گردیده است با عنایت به اینکه محکوم‌علیه در قبال بدهی خود ۲۳۶۵ تن سنگ معدن معرفی نموده است لذا محکوم‌له تقاضای مزایده اموال متعلق به محکوم‌علیه را نموده است علی هذا با توجه به ارزیابی توسط کارشناس رسمی ۱- مقدار تناژ سنگ تک کوب موجود در حدود ۶۷۵ تن و به ارزش 810/000/000 ریال ۲- مقدار سنگ دوکوپ موجود در دپو حدود ۶۹۰ تن و به ارزش 552/000/000 ریال ۳- مقدار سنگ سه کوب موجود در حدود ۱۰۰۰ تن و به ارزش 650/000/000 ریال قیمت‌گذاری شده است لذا در اجرای مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۷ و 118 و ۱۱۹و ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون اجرای احکام حقوقی اموال فوق در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۲/۲۷ از ساعت ۹ تا ۱۰ در محل دادگستری ارسنجان پس از چاپ این آگهی برای نوبت اول در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی از طریق مزایده بفروش می رسد. متقاضیان می توانند ظرف مهلت پنج روز قبل از وقت مزایده اموال فوق را در معدن قصر سنگ در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب غرب شهرستان ارسنجان ملاحظه نمایند مزایده از قیمت ارزیابی‌شده شروع و اموال مذکور متعلق به شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده است بهای پیشنهادی می بایست ظرف مهلت ده روز پرداخت گردد که در این صورت طبق ماده ۱۲۹ اجرای احکام مدنی برنده مزایده می بایست ده درصد بها را فی المجلس به‌عنوان سپرده به صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت عدم پرداخت به‌موقع مابقی بهاء پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمناً محکوم‌له نیز می تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید.
۳۸۸۶/م.الف- مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان ارسنجان- حسین پور

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ تک کوپ، دو کوپ و سه کوپ