مزایده فروش گرانیت عباس آباد

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/31 0:6 (150 نمایش)

آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت اول
در پرونده اجرائی کلاسه9507530  و 950752 محکوم‌علیه رضا صالحیان ساکن ملک‌آباد خیابان فرهنگ گلبرگ 2 دست چپ آخرین منزل دوطبقه محکوم است به پرداخت مبلغ 69/574/557 ریال در حق محکوم‌له وحید مومیوند و پرداخت مبلغ 3/350/000 ریال بابت هزینه اجرائی در حق دولت چون مشارالیه پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم‌به امتناع نموده بنا به تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل از محکوم‌علیه توقیف و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی ارزش کلی آن‌ها را به شرح آتی تعیین نموده 280 مترمربع سنگ گرانیت عباس‌آباد که ارزش هر مترمربع آن 500/000 ریال و ارزش کل سنگ‌ها 140/000/000 ریال برآورد می گردد نظریه مذکور به محکوم‌علیه ابلاغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد و محکوم‌له تقاضای مزایده و فروش اموال توقیفی را نموده لذا اموال مذکور به‌صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد در مورخ 96/2/21 از ساعت 11 صبح الی 12 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد به فروش خواهد رفت کسانی که مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند می-توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است 10 درصد قیمت خرید را نقداً در محل مزایده تودیع نمایید.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد- دهقان

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش گرانيت عباس آباد