مزایده فروش سنگ تراورتن حاجی آباد درجه دو

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/31 0:10 (130 نمایش)

آگهی مزایده
به‌موجب رأی‌های شماره 361-94 و 94-391 شعبه اجرای محلات و کلاسه پرونده 950759-950760 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم‌علیه آقای اصلان موسوی ورزفانی محکوم است به پرداخت مبلغ 72/341/510 ریال در حق محکوم‌له آقای محمدرضا هاشمی و مبلغ 3/000/000 ریال بابت ( توفایل مشخص نیس) در حق صندوق دولت که اموال محکوم‌علیه حسب درخواست محکوم‌له (مشخص نیس) منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 96/2/18 روز دوشنبه ساعت 10 در محل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتر اجرای احکام مدنی برگزار می‌گردد. علی‌هذا افرادی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می توانند در تاریخ فوق‌الذکر مراجعه و فرد یا افرادی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند به‌عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:
مشخصات و قیمت پایه اموال توقیفی مورد مزایده:
عبارت است از یک‌صد مترمربع سنگ تراورتن کرم حاجی‌آباد درجه‌دو که برای نمای ساختمان به کار می رود ارزش هر متر سنگ با توجه به کیفیت و با در نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر به قیمت سی‌وپنج هزار تومان کارشناسی شده است که قیمت مجموع آن به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.
توضیح اینکه ده درصد پیشنهادی نقداً از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ مزایده باقیمانده ضمن مورد معامله را به صندوق دولت تودیع نماید در غیر این صورت ده درصد وصول‌شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید آنان از محل مزایده داده شود.
م  الف 166
مدیر/ دادورزی اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ تراورتن حاجي آباد درجه دو