مزایده فروش تراورتن تکاب بی موج

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/4 8:51 (192 نمایش)

برابر با نیابت صادره از شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان موضوع پرونده اجرایی 950726 محکوم علیه 1- غلامرضا کشاورزیان فرزند غلامحسین 2- مهرداد طوفانی فرزند حمیدرضا محکومند به پرداخت مبلغ 293,612,501 ریال در حق محکوم له آقای شهاب نیک نژاد با وکالت آقای احسان الله باقری و ایضا مبلغ 11,980,625 ریال من باب حق الاجرا (نیم عشر دولت) و نظریه اینکه محکوم علیه موصوف با وصف ابلاغ مفاد برگ اجرائیه به وی در فرجه مقرر قانونی اقدامی را در جهت اجرا مفاد آن معمول نداشته فلذا اموال احدی از محکوم علیهم آقای مهرداد طوفانی معادل محکوم به و هزینه اجراوی به شرح ذیل تامین و توقیف گردیده است. سه ردیف سنگ تراورتن تکاب بی موج به تعداد 420 عدد به ارتفاع متوسط 3 متر به مساحت 504 مترمربع که قیمت آن از قرار هر مترمربع 500,000 ریال جمعا به مبلغ 252,000,000 ریال دویست و پنجاه و دو میلیون ریال که در ضلع شرقی انبار در سه ردیف دپو شده و تحویل آقای مهدوی باقری به عنوان امین اموال گردیده است. نتیجتا اموال موصوف به منظور حفظ و نگهداری آن تحویل حافظ گردیده برای چهارشنبه مورخ13/2/96 ساعت 10 الی 12 از طریق مزایده و اجرای احکام مدنی محاکم عمومی شهرستان بهشهر و براساس قیمت پایه به فروش می رسد. طالبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند ضمنا مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد شد که بالاترین قیمت را در جلسه حضوری مزایده و به صورت کتبی قبول کرده باشد. توجها با اینکه دایره اجرای احکام (مامور اجرا) می تواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضا به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و تجدید می گردد ضمنا تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت.

قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش تراورتن تکاب بي موج