مزایده فروش تراورتن آب گرم محلات

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/4 8:53 (178 نمایش)

واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کاشان با توجه به اجرائیه صادره از شعبه یازدهم علیه علی اکبر قاسمیان مبلغ 55,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ - ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 8,537,426 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلامی از بانک مرکزی و مبلغ- ریال بابت نیم عشر دولتی مقداری از اموال محکوم علیه شامل با توجه به نظریه کارشناسی در خصوص 160 متر مربع سنگ تراورتن ضمن بازدید از سنگهای مورد نظر بررسی های انجام شده به استحضار می رساند سنگ مورد نظر از نظر نوع سنگ تراورتن 40 طولی آب گرم محلات می باشد با عنایت به مراتب فوق و عوامل موثر که ارزیابی هرگونه سنگ از قبیل کیفیت و نوع آن ارزش هر متر مربع سنگ مذکور 450,000 ریال جمعا به مبلغ 72,000,000 ریال ارزیابی گردید. توقیف پس از اجرای تشریفات قانونی و اینکه کارشناسی رسمی منتخب دادگستری پس از بازدید به شرح دیل اقدام به ارزیابی نموده و در تاریخ17/2/96 از ساعت 12 لغایت 13 به مزایده می گذارد. به هر کس و کسانی که از مبلغ کارشناسی شده ذیل الذکر شروع و والاترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به او فروخته خواهد شد. خریدار می بایست ده درصد از ارزش کل اموال را فی المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند می بایست پرداخت نماید. چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بها اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد گردید. کسانی که مایلند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می توانند 5 روز مانده به وقت مزایده به دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان مراجعه نمایند. ضمنا مزایده در دایره اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری کاشان برگزار می شود.

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف کاشان

 

 

 

 

کلیدواژه ها: