مزایده فروش سنگ تراورتن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/4 8:55 (162 نمایش)

واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کاشان با توجه به اجراییه صادره از شعبه هشتم علیه ملیحه باطنی نوش آبادی - ریال بابت اصل خواسته و مبلغ - ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 46,406,926 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلامی از بانک مرکزی و مبلغ - درصد ریال بابت، نیم عشر دولتی مقداری از اموال محکوم علیه شامل: با توجه به نظر کارشناسان در خصوص ارزیابی سنگ تراورتن به متراژ 125 متر مربع از قرار هر متر مربع 38,500 تومان که جمعا به مبلغ 48,125,000 ریال ارزیابی می گردد. توقیف پس از اجرای تشریفات قانونی و اینکه کارشناسی رسمی / منتخب دادگستری پس از بازدید به شرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده در تاریخ 23/2/96 از ساعت 12 لغایت 13 همان روز مزایده می گذارد به هر کسی و کسانی که از مبلغ کارشناسی شده ذیل الذکر شروع و بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به او فروخته خواهد شد. خریدار می بایست ده درصد از ارش کل اموال را فی المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرفته مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند می بایست پرداخت نماید. چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بها اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد گردید کسانی که مایلند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می توانند 5 روز قبل به وقت مزایده به شعبه چهارم اجرای احکام حقوقی دادگستری کاشان مراجعه نمایند. ضمنا مزایده در دایره اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری کاشان برگزار می شود.

149/ م ش مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف کاشان

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ تراورتن