مزایده فروش تراورتن دره بخاری

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/4 9:2 (153 نمایش)

پرونده کلاسه 950491 اجرای احکام مدنی له آقای سلطانعلی شاکوی علیه آقایان اسفندیار آهنگران و مسعود سلیمی به خواسته مطالبه طلب محکوم علیهم محکومند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته مبلغ شش میلیون و ششصد و ده هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی مبلغ شش میلیون ریال به عنوان حق الوکاله در مرحله بدوی پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها تا اجرای کامل حکم بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان و پرداخت مبلغ 10,000,000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران اموال به شرح ذیل توقیف گردیده است.

 

ردیف

نوع سنگ

قطر

طول

عرض

متراژ مترمربع

بها واحد ریال

مبلغ کل ریال

1

تراورتن بدوم موج دره بخاری

2/0

آزاد

40

300

730,000

219,000,000

2

مرمریت پرطاووسی

2/0

آزد

40

106

450,000

47,700,000

جمع

266,700,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس رسمی دادگستری با توجه به کمیت و کیفیت اندازه و جنس پلاک و سایر عوامل موثر ارزش کل اموال توفیقی را به مبلغ 266,000,000 ریال دویست و شصت و شش میلیون و هفتصد هزار ریال ارزیابی نموده است. این اجرا در نظر دارد اموال فوق را از طریق مزایده حضوری از ساعت 9 الی 10 صبح روز چهارشنبه مورخ27/2/96 در دفتر اجرای احکام مدنی قائمشهر به فروش برساند مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10% بهای مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و مابقی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده وصول می گردد. در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن مزایده پس از کسر سایر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد شرکت در مزایده حضوری است و برای عموم به استثنای مسئولین ماده 127 قانون اجرا احکام مدنی بلامانع می باشد متقاضیان ظرف 5 روز جهت رویت به این اجرا مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار2/2/96 دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قائمشهر

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش تراورتن دره بخاري