مزایده فروش سنگ تراورتن قرمز آذر شهر

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/4 9:8 (174 نمایش)

به حکایت پرونده کلاسه 940421 اجرای شعبه اول دادگاه حقوقی محمودآباد و به موجب اجراییه شماره 9410421227100341 محکوم لهما محمدعلی و ثریا گروسی در این دادگاه و مبلغ 21,384,140 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت نظر به اینکه شخص ثالث آقای پرویز چهرگشا در خصوص بدهی آقای بینایی تعدادی سنگ ساختمانی در محمودآباد جاده نور به محمودآباد نرسیده به پل شرکت نفت را جهت مزایده معرفی نموده لذا سنگهای توقیفی عبارتند از: 1- سنگ نما قرمز آذرشهر به مساحت 60 متر مربع 2- سنگ مرمریت سفید عباس آباد به مساحت 80 متر مربع 3- سنگ مرمریت مشکی نجف آباد به مساحت 150 مترمربع 4- سنگ مرمریت صورتی آباده به مساحت 66 مترمربع 5- سنگ مرمریت سفید صالحی به مساحت 90 مترمربع 6- سنگ تراورتن قهوه ای به مساحت 82 مترمربع 7- موزاییک مصنوعی رنگ چوب به مساحت 500 متر مربع. دو نوع سنگ تراورتن (رنگ قرمز و قهوه ای) و چهار نوع سنگ مرمریت (به رنگ های سفید صورتی و مشکی) در محل به عرض 40 سانتی متر و به صورت طولی به مقادیر مندرج در صورت جلسه تحویل و موزاییک مصنوعی به مساحت 500 مترمربع (شامل ترکیبی از رنگ چوب و رنگ های قرمز و زرد و غیره) به ابعاد 40 در 40 سانتی متر و 15 در 30 سانتی متر در محل تعرفه گردید و در نتیجه ارزش سنگ های توقیف شده در محل براساس رنگ، جنس، درجه و ابعاد به قیمت روز جمعا مبلغ 440,000,000 ریال (چهارصد و چهل میلیون ریال) برآورد و تعیین می گردد. لذا نظر به عدم اعتراض از ناحیه نامبردگان نسبت به نظریه کارشناسی موارد توقیفی از طریق مزایده در تاریخ27/2/96 ساعت 11 صبح در شعبه اول دادگاه محمودآباد و در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش می رسد. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی محمودآباد مراجعه نمایند. مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند برنده مزایده خواهند شد. هم چنین ده درصد مبلغ آن فی المجلس برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی دریافت و مابقی ان ظرف مدت یک ماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی، انتقال اموال صورت خواهد گرفت. چنانچه برنده مزایده بقیه بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/ الف

منشی واحد اجرای احکام شعبه اول حقوقی محمودآباد-اسدی

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ تراورتن قرمز آذر شهر