مزایده فروش انواع مختلف سنگ تراورتن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/11 17:12 (152 نمایش)

به موجب دادنامه­های شماره 209/91 و 210/91 شعبه پنجم شورای حل اختلاف محلات و پرونده­های اجرایی شماره 950013 و 92/290 له آقای ابوالفضل مسیحی و علیه آقای اصغر چاوش اوغلی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ جمعا 162709487 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8135474 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت، با توجه به توقیف مقداری سنگ بریده واقع در شهرک صنعتی ارقده سنگبری آقای محمدی متعلق به محکوم علیه و توقیف و کارشناسی توسط کارشناس: سنگهای موصوف به شرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است سنگها در مورخه 96/2/20 ساعت 10/5 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خیابان آیت الله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده فی­المجلس از برنده اخذ خواهد شد. مورد مزایده فروش مقداری سنگ بریده شده واقع در قطب صنعتی ارقده سنگبری آقای محمدی شامل 1- سنگ بریده شده به ابعاد 30 طولی و 40 عرضی ضخامت دو سانتیمتر از معادن مختلف قرمز- لیمویی- شکلاتی- ابلغ- کرم عباس آباد- آبگرم به متراژ حدودا چهارصد مترمربع از قرار هر مترمربع دویست و پنجاه هزار ریال جمعا به ارزش یکصد میلیون ریال که مدت طولانی زیر سرما و گرما بوده است. 2- سنگ بریده به ابعاد 20 و 15 طولی ضخامت دو سانتیمتر (اکثرا فرشی) از معادن مختلف به متراژ حدودا یک هزار مترمربع از قرار هر مترمربع شصت هزار ریال جمعا به ارزش شصت میلیون ریال 3- سنگ بریده فرشی و جدولیو درپوشی که زیر سرما و گرما به مدت طولانی باقی مانده است از معادن مختلف و ضخامت های متغیر به متراژ سیصد مترمربع از قرار هر مترمربع یکصد هزار ریال جمعا به ارزش سی میلیون ریال ارزیابی گردیده است.

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری محلات
 

کلیدواژه ها: مزايده فروش انواع مختلف سنگ تراورتن