مزایده فروش سنگ درپوش مرمریت پر طاووسی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/11 17:16 (172 نمایش)

به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد که به شماره 2/951501 ثبت این اجرای احکام گردیده است آقای شهاب­ الدین توکلی راد محکوم است به پرداخت 66/687/697 در حق آقای سید محمد شریعتی السعدی و پرداخت مبلغ 2/430/000 ریال بابت حق الاجرای دولتی در حق صندوق دولت محکوم علیه اقدام به معرفی سنگ درپوش مرمریت پرطاوسی به متراژ 162 مترمربع (عرض 35 سانتیمتر و قطر 3 الی 3/5 سانتیمتر و طول در اندازه­های مختلف زیر یک متر) نموده که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 63/570/000 ریال ارزیابی شده و با توجه به اینکه نظریه کارشناس مصون از اعتراض طرفین مانده است لذا جهت ادای دین محکوم له مقرر گردیده است خودرو فوق­الذکر در روز 5 شنبه مورخ 1396/2/28 ساعت 9 الی 10 صبح در شعبه دوم اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد به آدرس یزد خیابان فرخی دادگستری شهرستان یزد طبقه زیر زمین واحد اجرای احکام شورا از طریق مزایده حضوری به فروش برسد افرادی که قصد بازدید از خودرو را دارند می­توانند جهت کسب اطلاع بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در این اجرای احکام حاضر و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع می­شود افرادی که قصد شرکت در مزایده را دارند می­بایست تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171295806004 نزد بانک ملی شعبه دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه درخواست خود نموده و تا قبل از ساعت شروع مزایده داخل پاکت بسته گذاشته ئ تحویل این اجرا نموده و رسید دریافت نمایند همچنین برنده مزایده باید باقیمانده ثمن معامله نیز ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. در پایان وقت مزایده درب پاکتها باز و مبالغ پیشنهادی قرائت خواهد شد و به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد داده باشد برنده مزایده خواهد بود لازم به ذکر است درخواست­هایی که فاقد فیش واریزی ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

438- دادورز شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: