مزایده فروش کوپ های سنگ مرمریت

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/11 17:19 (196 نمایش)

شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان دامغان در نظر دارد در پرونده 9504555 له سید علیرضا مدنی فرزند سید سعید با وکالت اصغر فخرالدین علیه اکبر مهرابی فرزند حیدر با وکالت فاطمه علیان­نژادی ۴ قطعه سنگ مرمریت سیاه متعلق به محکوم علیه مذکور را در قبال محکوم به با مشخصات ذیل: قطعه سنگ شماره یک (متر مکعب) 2/70*2*1/7=9/18 قطعه سنگ شماره دو (متر مکعب) 1/9*1/7*1/6=5/16 قطعه سنگ شماره سه (متر مکعب) 1/9*%9*%58-%99 قطعه سنگ شماره چهار (متر مکعب) 2/5*1/25*%8=2/5 جمع ۴ قطعه سنگ (متر مکعب) 9/18+5/16+%99*2/5=17/83 با توجه به اینکه سنگ هاکوب کامل نبوده مقدار ۵ متر مکعب از جمع کسر می­گردد (متر مکعب) 17/83-5=1283 با توجه به وزن حجمی سنگ مرمریت ۲/۵ تن در هر متر مکعب (تن وزن سنگ) 12/83*2/5=32/07-32 با توجه به قیمت سنگ مرمریت در بازار به ازاء هر تن 1/400/000 ریال در محلات و کرایه حمل از آن منطقه به دامغان هر تن ۴۰۰/۰۰۰ ریال که جمعا ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال می­گردد؛ که قیمت سنگها با کرایه در دامغان ریال 32*1/500/000=48/000/000 توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده را برای روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ساعت ۰۸ لغایت ۰۹ صبح در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان دامغان به نشانی ذیل از طریق مزایده به فروش برساند هر کس می­تواند در مدت پنج روز قبل از روز معین شده برای فروش سنگها را ملاحظه نماید. مزایده از قیمت کارشناسی آغاز و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب و ۱۰٪ بهای پیشنهادی را بایستی فی­المجلس در محل اجرای احکام مدنی به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید (ترجیحا از طریق به همراه داشتن چک تضمین شده بانکی حداقل به میزان ۱۰ درصد مبلغ کارشناسی و امثاله) و باقیمانده را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید تا نسبت به تحویل مال مورد مزایده به برنده مزایده اقدام گردد. بدیهی است در صورت انصراف برنده مزایده ۱۰٪ مبلغ واریزی پس از کسر هزینه­ی مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می­گردد.

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان دامغان - مهدی امیراحمدی

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش کوپ هاي سنگ مرمريت