مزایده فروش سنگ آنتیک قیچی ، سنگ مرمریت و تراورتن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/11 17:29 (2920 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 956625 و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی کرج له فیروز محمدی علیه سیامک ظفر دعاگو محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 651/776/000 ریال و مبلغ 42/588/000 ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکومیه و هزینه­های اجرایی اموال متعلق به محکوم علیه به شرح ذیل این آگهی از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده در روز شنبه 1396/2/16 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مدنی کرج از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت 742/000/000 ریال طبق نظریه کارشناسی شروع می­شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی­المجلس به صورت وجه نقد یا چک تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه­های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد. کلیه هزینه­های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می­توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می­توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

احتراماً عطف به پرونده کلاسه 92.9982610500700 به شماره بایگانی 956625 پیرو نامه مورخ 95/12/24 مبنی بر ارزیابی سنگ­های ساختمانی توقیف شده با مراجعه و راهنمایی حامل نامه آقای فیروز محمدی از محل مورد نظر به آدرس: کرج-کلاک پایین- بعد از انبار نوشابه (ورودی پل کلاک) سنگ فروشی مجید لری بازدید به عمل آمد و پس از بررسی لازم گزارش و نظریه کارشناسی را به شرح ذیل به استحضار می­رساند.

مطابق صورت جلسه مورخ 95/12/17 کلانتری 34 گرمدره مقدار 300 مترمربع سنگ آنتیک قیچی و مطابق صورت جلسه مورخ 95/12/21 کلانتری 34 گرمدره مقدار 100 مترمربع سنگ تراورتن ابر و باد حاجی آباد و مطابق صورت جلسه مورخ 95/12/23 مقدار 200 مترمربع سنگ تراورتن شکلاتی ممتاز و 500 مترمربع سنگ مرمریت 40*40 و مقدار 350 مترمربع سنگ آنتیک قیچی توقیف شده است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی و جمیع جهات مؤثر به شرح زیر ارزیابی و اعلام می­گردد:

300*380000=112/000/000 ریال سنگ آنتیک قیچی

100*550000=55/000/000 ریال تراورتن ابر و باد حاجی آباد

400*600000=240/000/000 ریال تراورتن شکلاتی ممتاز

500*400000=200/000/000 ریال سنگ مرمریت 40*40 درجه یک

350*380000=133/000/000 ریال سنگ آنتیک قیچی

که در مجموع موارد فوق­الذکر به مبلغ 742/000/000 ریال (هفتصد و چهل و دو میلیون ریال) ارزیابی و اعلام می­گردد.

دادورز اجرای احکام مدنی کرج-اعظمی

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ انتيک قيچي ، سنگ مرمريت و تراورتن