مزایده فروش سنگ لاشه درجه 2 و سنگ دانه بندی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/3 13:28 (231 نمایش)

 

واحد اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری الیگودرز در پرونده به شماره 950607 خود قصد دارد بابت محکومیت محکوم علیه فریدون نظری فرزند قباد مقداری سنگ لاشه و دانه بندی که معرفی شده از سوی محکوم علیه می باشد را از طریق مزایده به شرح ذیل به فروش برساند.

قیمت کارشناسی شده مجموعاً مبلغ  420/000/000 ریال می باشد متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ده درصد از مبلغ کارشناسی شده را به حساب 21711294924000 حساب سپرده موقت دادگستری الیگودرز نزد بانک ملی ایران واریز و به همراه تقاضای کتبی در پاکت در بسته به این اجرا ارائه نماید. چنانچه نفر اول انصراف دهد نفر دوم در الویت قرار می گیرد.

 

مراسم مزایده در تاریخ 11/5/96 ساعت 13 الی 14 در اجرای احکام حقوقی دادگستری الیگودرز برگزار می گردد و بالاترین قیمت پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود که می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده موقت دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

متقاضیان می توانند جهت بازدید از اموال توقیف شده پنج روز قبل از مزایده به آدرس الیگودرز روبروی پمپ بنزین قدیم کوچه حاج قباد نظری مراجعه نمایند.

 

مشخصات اموال توقیف شده عبارتند از:

الف: سنگ لاشه درجه 2 با تناژ 1500 که قیمت هر تن 25/000ریال کارشناسی شده و قیمت کل آن 375/000/000 ریال می باشد.

ب: سنگ دانه بندی نمره 3/5 با تناژ 150که قیمت هر متر آن  300/000ریال کارشناسی شده و قیمت کل آن   45/000/000ریال می باشد.

م الف 6681

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان الیگودرز

 

 

 

 

کلیدواژه ها: