مناقصه خرید 133 عدد سنگ قله از جنس گندمگ

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/3 13:37 (247 نمایش)

 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تامین تعداد 133 عدد سنگ قله از جنس گندمک، به ابعاد تقریبی2×2×1 و  و وزن تقریب 8 تن و برش خورده که تخلیه آن در پارک دراک را با برآورد اولیه 3/990/000/000ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای سابقه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جعت اخذ اسناد مناقصه به آدرس ابتدای بلوار چمران – ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری – دبیر خانه اداره قرارداد ها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیار به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 36263049 آماده پاسخگویی می باشد.

مدت انجام کار 2 ماه

 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 199/500/000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 700791888145 بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری
 • برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • در زمان انعقاد قرارداد 5٪ مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 • اخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت 14 روز شنبه مورخ  96/5/7 می باشد.
 • تاریخ بازگشایی پاکت ساعت 15 روز یکشنبه مورخ  96/5/8می باشد.
 • مدت اعتبار پیشنهاد ها سه ماه می باشد.
 • هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 • بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهاد ها مختار می باشد.
 • شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10
 • ائین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 

 

کلیدواژه ها: