مزایده فروش 765 متر مربع تراورتن بی موج

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/5 17:30 (234 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 951377/1 له امان محمدی سعدی پیشکمر با وکالت آقای موسوی علیه عبدالحمید سلطانی فر جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی اموال مشروحه زیر متعلق به محکوم علیه توقیف و ارزیابی و مقرر شد در روز یکشنبه  1396/5/8 از ساعت 9 الی 11 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری به فروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمناً 10٪ از قیمت پیشنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع وجه 10٪ سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد مال مورد مزایده عبارت است از: سنگ تراورتن بی موج به متراژ 765 متر مربع از قرار متر مربعی 850/000ریال جمعاً به مبلغ 650/250/000 ریال ساری جاده جویبار صد متر قبل از تعویض بلاک، سنگ فروشی سپاهان ارزیابی گردید.

یعقوبی دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری

 

 

 

کلیدواژه ها: