مزایده فروش سنگ مرمریت و سیم برش

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/7 13:57 (222 نمایش)

در اجرای اجرائیه شماره 9510423444100153 مورخ 30/11/1395 صادره از شعبه اول حقوقی راورله بانک توسعه و تعاون و علیه آقای محسن قاسمی و غیره دایره اجرای احکام دادگستری شهرستان راور در نظر دارد اموال زیر را که از محکوم علیهوم توقیف نموده است را از طریق مزایده به فروش برساند.

  1. سنگ مرمریت درجه یک 300 تن به قیمت کارشناسی 240/000/000  ریال
  2. سنگ مرمریت درجه یک و نیم 300 تن به قیمت کارشناسی   120/000/000  ریال
  3. سنگ مرمریت درجه دو 400 تن به قیمت کارشناسی100/000/000 ریال
  4. سیم برش 50 اسب یک دستگاه به قیمت کارشناسی  150/000/000 ریال
  5. سیم برش 60 اسب 2 دستگاه به قیمت کارشناسی240/000/000 ریال
  6. سیم برش کوچک یک دستگاه به قیمت کارشناسی80/000/000  ریال
  7. راسول دو دستگاه به قیمت کارشناسی120/000/000 ریال

این مزایده در روز سه شنبه مورخ   1396/5/17 ساعت 9:00 صبح در محل اجرای احکام مدنی راور با حضور نماینده دادستان برگزار می گردد. لذا طالبین خرید می توانند ظرف مدت 5 روز تا قبل از روز برگزاری مزایده از اموال مذکور بازدید نمایند. بدیهی است شخصی برنده مزایده خواهد شد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد. 308م/الف

دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان راور – مصطفی آبادیجو

 

استان کرمان – شهرستان راور – خیابان شهید بهشتی – دادگستری شهرستان راور – کد پستی: 1651853539 تلفن: 0343372973 03433729733

 

 

 

 

کلیدواژه ها: