مزایده فروش سنگ تراورتن طولی و سنگ قیچی و ترااونیکس

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/12 16:30 (260 نمایش)

 

بموجب اجراییه صادره از شعبه 29 شورای حل اختلاف قم که در اجرای احکام به شماره 96/10ج/226 ثبت گردیده له محسن روحانی علیه نادر امیران که محکوم است به پرداخت  173/390/000ریال در حث محکوم له و تادیه حقوقی اجرائی به نفع دولت که محکوم له در راستای استیفاء محکوم به اقدام به توقیف سنگ از محکوم علیهنموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده:

( آقای نادر امیران قوزللو ) مربوط به پرونده کلاسه فوق به آدرس: قم خیابان باجک، نبش کوچه نهم، ساختمان دو نبش در حال ساخت، به استحضار می رساند؛ اینجانب محمد برقی به عنوان کارشناس منتخب، در معیت آقای نادر امیران ( محکوم علیه ) و آقای سعید محبت (مجری ساختمان ) در تاریخ  96/3/10 از اموال معرفی شده ( شامل: سنگ های نمای ساختمان و سنگ کف ) بازدید میدانی نموده و پس از رؤیت وضعیت موجود و اموال موصوف، گزارش کارشناسی مربوط را به شرح ذیل به حضور تقدیم می دارد.

گزارش و نظریه کارشناسی:

ملک مورد بازدید به آدرس فوق الذکر؛ ساختمانی است تجاری مسکونی در 6 طبقه که هم اکنون در مرحله سفت کاری داخلی و نماکاری می باشد. همانگونه که در بالا ذکر گردیده، اموال معرفی شده از طرف آقای نادر امیران ( محکوم علیه ) شامل سنگ های ساختمانی مورد استفاده در ساختمان مزبور می باشد که ( بر اساس متراژ حدودی ) مبلغ ارزش ریالی تقریبی آنها به شرح ذیل به شرح ذیل برآورد و تعیین می گردد.

  1. سنگ تراورتن طولی ( عرض 40 سانتیمتر ) 170 متر مربع هر متر مربع 470/000 ریال برابر:79/900/000  ریال
  2. سنگ تراورتن طولی ( عرض 30 سانتی متر‌ ) 12 متر مربع هر متر مربع400/000  ریال برابر: 4/800/000  ریال
  3. سنگ قیچی ( آنتیک ) قالبی 90 متر مربع هر متر مربع300/000 ریال برابر: 27/000/000 ریال
  4. سنگ ترانولیکس ( طرح درختی ) عرض 30 و 40/35 متر مربع هر متر مربع 550/000   ریال برابر: 19/250/000  ریال
  5. سنگ کف 40×40 ( سلسالی سوپر ) 90 متر مربع هر متر مربع 530/000 ریال برابر: 47/700/000  ریال

جمع کل:178/650/000 ریال

که مقرر گردیده سنگ های توقیفی فوق الذکر در تاریخ  1396/5/28   ساعت 8/30  الی 9 صبح به آدرس قم، خیابان ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از اموال را دارند می توانند به مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده باید 10 درصد ارزش مزایده را فی المجلس و الباقی را قبل از یک ماه پرداخت نماید این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطلاعات بیشتر به واحد مراجعه نمائید.

حسن کاظمی دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ تراورتن طولي و سنگ قيچي و ترااونيکس