مزایده فروش سنگ به همراه وسایل شخصی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/14 12:0 (258 نمایش)

در پرونده های 950368 اجرائیه صادره از شعبه اول دادگستری مینودشت خوانده سید علی حسینی فرزند میر حبیب محکوم است به پرداخت کل مبلغ 000/000 /300ریال بابت اصل خواسته و مبلغ750/000  ریال هزینه های دادرسی و مبلغ 5/313/014  ریال بابت تاخیر تادیه و حق الوکاله در حق محکوم له یوسفعلی بودینه با وکالت الهام عبادی و مبلغ 15/150/303 ریال بابت نیم عشر در حق دولت اسلامی ایران که نسبت به پرداخت نیم آن اقدام نموده است حال محکوم علیه اموالی تعرفه نموده که حسب تقاضای محکوم له و طبق نظریه کارشناسی اموال ارزیابی شده و نظریه مزبور مصون از هر گونه اعتراضی باقیمانده است لذا حسب درخواست محکوم له اموال را از طریق مزایده در محل دفتر احرای احکام مدنی دادگستری مینودشت در مورخه1396/06/22 از ساعت 10 الی 11 صبح با حضور نماینده دادسرا و مامور اجرا انجام می گردد قیمت پایه از مبلغ کارشناسی و با رعایت سایر قیود مندرج در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی شروع و مال به کسی تعلق خواهد گرفت که بالاترین قیمت پیشنهادی را قبول کرده است خریدار یا خریداران می توانند 5 روز قبل از فروش و تشکیل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی بازدید نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده باید 10 درصد بهاء را نقدا و یا به صورت چک پول فی المجلس بعنوان سپرده به واحد اجراء تسلیم نماید و الباقی بهاء را حداکثر ظرف 1 ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده دادنامه صورت می گیرد و کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده است اموال ذیل قابل فروش می باشند

  1. سنگ تراول تن 40 سانتی متری 230 متر مربع به مبلغ63/000/000 ریال
  2. سنگ تراول تن 30 سانتی متری 60 متر مربع به مبلغ 18/000/000 ریال
  3. سنگ تراول تن 35 سانتی متری 150 متر مربع به مبلغ37/500/000  ریال
  4. سنگ سفید 40 سانتی متری 40 متر مربع به مبلغ10/800/000 ریال
  5. سنگ تیشه ای کرم روشن ممتاز به مقدار 90 متر مربع به مبلغ37/000/000  ریال به فروش می رسد
  6. سنگ تیشه ای کرم روشن درجه 2 به مقدار 50 متر مربع به مبلغ14/000/000ریال به فروش می رسد
  7. مانیتور جلو خودرو 1 عدد به مبلغ1/800/000  ریال
  8. تلوزیون پشت صندلی خودرو سی دی خور3/600/000  ریال
  9. چاپگر سوزنی اپسون مدل 2180 به مبلغ 1000000 ریال
  10. مبل راحتی 7 نفره به رنگ قهوه ای سوخته به مبلغ13/000/000  ریال برآورد و به فروش خواهد رسید مجموعاً کل اموال تعرفه شده به مبلغ 175/700/000  ریال به فروش خواهد رسید.

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ به همراه وسايل شخصي