مزایده فروش 280 متر گرانیت عباس آباد

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/18 2:43 (298 نمایش)

در پرونده اجرائی کلاسه 950753 و 950752 و950997 محکوم علیه رضا صالحیان ساکن ملک آباد خیابان فرهنگ

گلبرگ 2 دست چپ اخرین منزل دو طبقه محکوم است به پرداخت مبلغ 197/943/173 ریال در حق محکوم له وحید مومیوند-علی عبدی و پرداخت مبلغ4/850/000  ریال بابت هزینه اجرائی در حق دولت چون مشار الیه پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم به امتناع نموده بنا به تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل از محکوم علیه توقیف و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی ارزش کلی آنها را به شرح آتی تعیین نموده آدرس اموال توقیفی:ملک آباد خ فرهنگ دهقان کوچه گلبرگ دو بعد از دبیرستان کاردانش می باشد مقدار 280 متر مربع سنگ گرانیت عباس آباد که ارزش هر متر مربع آن500/000  ریال و ارزش کل سنگ ها 140/000/000 ریال برآورد میگردد نظریه مذکور به محکوم علیه ابلاغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد و محکوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توقیفی را نموده لذا اموال مذکور به صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری هشتگرد در مورخ 96/5/24  از ساعت 10 صبح الی12 در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری هشتگرد به فروش خواهد رفت کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند میتوانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است10% قیمت خرید را نقدا در محل مزایده تودیع نمایید

 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد-دهفان

کلیدواژه ها: