مزایده فروش تراورتن آبگرم و شکلاتی یزد

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/23 11:50 (287 نمایش)

محکوم له:علی اکبر محتشمی فر بوکالت آقای حسین نجفی به آدرس تربت حیدریه-روبروی دادگستری دفتر وکالت-محکوم علیه:حمید اسکندری فرزند علی به آدرس تربت حیدریه-ابتدای جاده دولت آباد-سنگبری حامد-محکوم به :مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/9/14 تا یوم الوصول و حق الوکاله وکیل و نیز مبلغ 500/000/000  ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده به کلاسه 342/96 احکام ش-مورد مزایده:

1-سنگ تراورتن آبگرم آباد170متر فی 500/000 ریال

2-سنگ تراورتن شکلاتی یزد 80 متر مربع فی 500/000  ریال که طبق نظریه ارزیاب و کارشناسی جمعا 125/000/000  ریال براورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطلاع بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند ضمنا حداقل10 درصد بهای مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد این مزایده به استناد ماده118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیر الانتشار محلی درج و نشر میگردد.

 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری تربت حیدریه-عباسی

کلیدواژه ها: مزايده فروش تراورتن آبگرم و شکلاتي يزد