مزایده فروش سنگ ساختمانی کویر یزد به همراه تانکر و کانکس

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/23 12:40 (261 نمایش)

در پرونده اجرائی کلاسه 951076 محکوم علیه شرکت سنداژ مهر محکوم است به پرداخت مبلغ 70/164/790  ریال در حق محکوم له فضل اله انوشه پور و پرداخت مبلغ  1/000/000 ریال بابت هزینه اجرائی در حق دولت چون مشارالیه پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم به امتناع نموده، بنا به تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل از محکوم علیه توقیف و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی ارزش کلی آنها را به شرح آتی تعیین نموده: اموال توقیفی واقع هشتگرد جدید فاز5 شرکت سنداژ مهر شامل

1- سنگ ساختمانی کویر یزد به ابعاد 45*15 سانتی متر 350 متر مربع به ارزش 37/500/000  ریال

2- تانکر10 هزار لیتری آب 2عدد به ارزش 15/000/000 ریال

3-کانکس2/40*6 سالم تهران کابین به ارزش 10/000/000 ریال

4-کانکس2/40*4 سالم تهران کابین 2 عدد به ارزش15/000/000 ریال ارزیابی و براورد گردیده است.

نظریه مذکور به محکوم علیه ابلاغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد و محکوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توقیفی را نموده،لذا اموال مذکور به صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد در تاریخ 96/6/4  از ساعت 9صبح الی 10 در محل اجرائی احکام مدنی شعبه اول دادگشتری هشتگرد به فروش خواهد رفت.کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند می توانند تا مهلت 5 روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است 10 درصد قیمت خرید را نقدا در محل مزایده تودیع نماید. / ن

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد

شماره دادنامه:230

کلیدواژه ها: