مزایده فروش 425 متر مربع سنگ ساختمانی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/23 12:45 (269 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 960879/1 له علی رهبر فلاح جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی اموال مشروحه زیر متعلق به شخص ثالث میثم عابدین پور(محکوم علیه مجتبی عابدین پور)توقیف و توسط کارشناس ارزیابی و مقررشد در مورخ96/6/5  از ساعت 9 الی 11 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای مدنی ساری بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد.ضمنا 10 درصد از قیمت پیشنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی باید ظرق یکماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10 درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضیط خواهد شد.مال مورد مزایده عبارت است از:سنگ ساختمانی واقع در ساری سه راه جویبار سنگ سپاهان 100 متر قبل از تعویض پلاک به متراژ425 متر مربع از قرار هر متر مربعی 900/000  ریال جمعا به مبلغ 382/500/000  ریال ارزیابی گردید.

یعقوبی-دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساری

 

 

 

کلیدواژه ها: