مناقصه انجام سنگ کاری بست شیخ طبرسی حرم امام رضا

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/24 1:2 (233 نمایش)

سازمان عمران و توسعه حریم حضرت رضا علیه السلام در نظر دارد اجرای عملیات سنگ کاری مربوط به پروژه سرویس بهداشتی ورودی بست شیخ طبرسی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1396/5/24 ضمن مراجعه به دبیرخانه سازمان عمران و توسعه حریم واقع در مشهد-خیابان شهید اندرزگو-ورودی باب الجواد(علیه السلام)

(تلفن32257085 و 051-31305243)نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

سازمان عمران و توسعه حریم خرم حضرت رضا علیه السلام

کلیدواژه ها: