مزایده فروش سنگ مرمریت کاهویی پلنگی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/24 1:6 (239 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960406 محکوم علیه اقای مجتبی الوندی فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ  373/386/000  ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له اقای تقی مهوش محمدی و پرداخت مبلغ 18/963/132 ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه اموال شامل 500مترمربع سنگ مرمریت کاهویی پلنگی از ناحیه محکوم علیه که با حضور کارشناس در محل سنگ فروشی و پس از متر کشی مقدار سنگ موجود به میزان 488 متر مربع سنگ مرمریت کاهویی پلنگی رویت شده و حسب نظریه کارشناسی سنگ های موصوف با عرض 40 سانتی متر و طول حدودا بین 1تا 3 متر و ضخامت تقریبی حدود 1/5 سانتی متر که سنگ مرمریت کاهویی مد نظر خواهان در بازار بیرجند به سنگ دیپلمات مشهور که 488 متر مربع سنگ مرمریت کاهویی پلنگی(دیپلمات) با مشخصات و کیفیت مشاهده شده به مبلغ 336/720/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاربخ 1396/05/31 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود هزینه نقل و انتقال به عهده ی خریدار خواهد بود.
رجبی-مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

 

کلیدواژه ها: