مزایده فروش سنگ تراوتن عباس آباد و تراورتن ماکو

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/24 1:10 (263 نمایش)

در پرونده اجرایی کلاسه 951984 شورای حل اختلاف گنبد کاووس اقای سید محمود محمودی محکوم است به پرداخت مبلغ 223/941/544 ریال در حق محکوم له اقای مسعود محمد خانی و پرداخت مبلغ 11/197/077 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت در قبال بدهی نامبرده اموال شامل :

1- سیزده عدد درب ضد سرقت سفید رنگ 10 زبانه

2- سنگ تراورتن عباس آباد

3-سنگ تراورتن ماکو در ابعاد کوچکتر به صورت قرنیز ناهموار 100 متر مربع توقیف گردیده که از طریق مزایده حضوری به شرح ذیل به فروش می رسد:

1- مطابق نظریه کارشناس اموال مورد مزایده به مبلغ جمعا 264/000/000  ریال ارزیابی گردیده است.

2- مزایده از مبلغ اعلامی کارشناسی شروع و به بالاتربن قیمت پیشنهادی فروخته میشود.

3- مکان مزایده در شعبه اجرای مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبد کاووس می باشد.

4- موعد مزایده روز سه شنبه مورخه1396/05/31  ساعت 10 الی 10:30 صبح میباشد.

5- متقاضیان شرکت در جلسه میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مورد مزایده دیدن نمایند.

6- مزایده مذکور برای نوبت اول تشکیل می گردد.

7- همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی است.

8-برنده مزایده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی خویش را فی المجلس و مابقی آن را حداکثر ظرف مهلت یکماه به صندوق دادگستری تودیع و فیش آن را ارائه نماید.در غیر این صورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبد کاووس-بهاری

کلیدواژه ها: