مزایده فروش 120 متر مربع سنگ آنتیک

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/24 11:7 (230 نمایش)

در پرونده اجرایی کلاسه951504 شورای حل اختلاف گنبد کاووس آقای هادی حسین زاده محکوم است به پرداخت مبلغ  43/670/000 ریال در حق محکوم له آقای روح اله چمن و پرداخت مبلغ 2/150/000 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت که در قبال بدهی نامبرده اموالی شامل : مقدار 120 متر مربع سنگ آنتیک ساختمانی توقیف گردیده است که از طریق مزایده حضوری به شرح ذیل به فروش می رسد:

1- مطابق نظریه کارشناس اموال مورد مزایده به مبلغ جمعا48/000/000  ریال ارزیابی گردیده است

2- مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.

3- مکان مزایده در شعب اجرای مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبد کاووس می باشد.

4- موعد مزایده روز دوشنبه مورخه 1396/06/06  ساعت 10 الی 10:30 صبح می باشد.

5 - متقاضیان شرکت در جلسه می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مورد مزایده دیدن نمایند.

6- مزایده مذکور برای نوبت دوم تشکیل می گردد.

7- همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی می باشد

8- برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای پیشنهادی خویش را فی المجلس و مابقی آن راحداکثر ظرف مهلت یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و فیش آن را ارایه نمایید در غیر این صورت ده درصد واریزی به نغع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

 

 

 

 

کلیدواژه ها: