مزایده فروش 28 عدد قله سنگ مرمریت کرم مایل به صورتی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/24 11:17 (223 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه اجرایی صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 950836/2/110 از آقای مهدی قربانی محکوم است به پرداخت مبلغ 662/752/058  ریال در حق آقای باقر صفدری و نیز مبلغ 33/137/602 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 96/6/8 از ساعت 10:45 الی 11:30 صبح در محل مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار قرنی-بین قرنی 22 و 21 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.م الف 18673

شرح اموال مورد مزایده:

1)یک دستگاه وانت مزدا دو کابین به رنگ نقره ای متالیک دارای پلاک انتظامی ایران42-926 ه 88 مدل 1387 متعلق به محکوم علیه،بدنه نسبتا سالم-قسمتی خوردگی و قسمتی فرسودگی دارد.تایر های جلو 60 درصد و عقب 50 درصد که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ240/000/000  ریال به فروش می رسد.

2)28 عدد قله سنگ از نوع مرمریت به رنگ کرم مایل به صورتی معروف به مرمریت گلبو، یکی از قله سنگ های موجود به رنگ قرمز تیره با وزن تقریبی 15 تن از نوع آذرین بوده و از نظر جنس با بقیه قله ها متفاوت است و 2 قله سنگ دیگر نیز به رنگ قرمز روشن احتمالا از جنس مرمریت منطقه یجستان جمعا حدود 8 تن و از نظر جنس مشابه الباقی قله ها می باشد. عمده قله ها از نظر ابعاد و قواره قله ها و سطوح سیم پرشده قابل قبول می باشند و تعدادی نیز دارای ابعاد و قواره مناسب نیستند ولی اکثرا از نظر میزان شکستگی و سلامت سنگ از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشند و از نظر درجه بندی به درجه 2 و 3 ارزیابی می گردند.91 تن از قله سنگ ها در رده درجه 2 و الباقی معادل 259 تن به عنوان درجه 3 می باشند که جمعا مطابق با نظریه هیئت سه نفره کارشناسی به مبلغ 112/100/000  ریال به فروش می رسد.

دادورز اجرای احکام حقوقی و خانواده مشهد-واحد مزایده 96073321/م

 

 

 

کلیدواژه ها: