مزایده فروش سنگ گوهره خرم آباد و مهریز

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/24 11:40 (251 نمایش)

اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان خمینی شهر در پرونده کلاسه 252/96 له اقای مصطفی بشیری علیه اقای حسین رضایی به خواسته مطالبه در نظر دارد مقداری سنگ پالت بندی شده از جنس گوهره خرم آباد و مهریز یزد به شرح لیست پیوستی را که کارشناس رسمی دادگستری 180/000/000  ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده ساعت ده صبح روز چهارشنبه در تاریخ96/06/08  در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراهای حل اختلاف برگزار میگردد طالبین میتوانند 5روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر-منطقه صنعتی دوشاخ-میدان صنعت-کوچه اول سمت راست بن بست اول مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.احتراما بازگشت به پرونده 95/1590 و اجرای احکام 96/252 موضوع دعوی اقای مصطفی بشیری بطرفیت از اقای حسین رضایی مبنی بر ارزیابی مقداری سنگ توقیف شده متعلق به خوانده توسط خواهان حسب الامر دستور آن مقام محترم قضایی در خصوص اجرای قرار به شرح حضور در دادگاه مطالعه پرونده اجرایی بازدید از ملک مورد نظر و ارایه نظریه کارشناسی اینجانب کارشناس منتخب در معیت نامبردگان از اموال توقیفی فوق به نشانی خمینی شهر-منطقه صنعتی دوشاخ-میدان صنعت-کوچه اول سمت راست بن بست اول بازدید که پس از یک سری تحقیقات وسیع محلی گزارش خود را بدین شرح به سمع و نظر آن مقام محترم قضائی می رسانم اموال توقیفی توسط خواهان مقداری سنگ پالت بندی شده از جنس گوهره خرم آباد و مهریز یزد با مشخصات زیر است:

1- نام سنگ: گوهره خرم آباد- ضخامت بین 1/5 تا2 سانت- سایز: 60*30 سایز 60*40 – تعداد پالت :10 – متراژ کل به متر مربع 361/6 

2- نام سنگ: گوهره خرم آباد - ضخامت 1/5 تا 2 سانت- سایز 40*60 تعداد پالت :10 متراژ کل به متر مربع:261/6

3- نام سنگ کوهره خرم آباد – ضخامت بین 1/5 تا2 سانت – سایز:40*40 – تعداد پالت: 11 – متراژ کل به متر مربع :191/36  

4-نام سنگ مهریز- ضخامت:بین2 تا 2/2 سانت – سایز 40*40 – تعداد پالت:12 – متراژ کل به متر مربع 176/64  = جمع کل : 723/74

لذا با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه سنگ ها پالت بندی شده است لذا هزینه پالت بندی که شامل : نیروی انسانی – ساخت صندوق – بست فلزی – فوم رولی است باید به سایر هزینه ها اضافه گردد.بنابراین با توجه به مراتب فوق ارزش سنگ توقیفی حدود 180/000/000  ( یکصد و هستاد میلیون ریال) ارزیابی می گردد.

کارشناس رسمی دادگستری – ایرج زمانی مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

 

 

 

کلیدواژه ها: