مزایده فروش 26 متر مربع سنگ تراورتن کرم با عرض 40 سانت

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/24 11:53 (264 نمایش)

بدين وسيله در اجرای مواد١٣٨ و ١٣٧ قانون اجراي احكام مدني موضوع پرونده کلاسه96 /168 مطروحه در اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان گلپايگان جهت اجراي حكم شماره ٦٧٣ مورخه1395/10/29 صادره از سوي شعبه چهارم شوراي حل اختلاف دادگستري گلپايگان موضوع تقاضاي فروش 25/92 متر مربع سنگ تراورتن كرم به عرض ٤٠ سانتي متر به طول هاي متفاوت كه از اموال محكوم عليه حسين حكيمي در حق محكوم له محمود امام جمعه اي توقيف كه طبق نظر كارشناسي هر متر سنگ فوق الذكر به مبلغ 450/000 ريال و بهاي 25/92  متر مربع آن مجموعا به مبلغ 11/664/000 ريال ارزيابي شده است كه مبلغ مزايده از قيمت مذكور شروع و تاريخ مزايده روز شنبه مورخه 6/11/ 96 از ساعت  8/20 الي ٩ تعيين و محل مزايده دفتر اجراي احكام مدني دادگستري گلپايگان و حضوري مي باشد شركت كنندگان ميتوانند ٥ روز قبل از مزايده از مورد مزايده ديدن و در مزايده شركت نمايند مزايده به كسي تعلق خواهد گرفت كه بالاترين قيمت را پيشنهاد و مي بايست ١٠٪‏ بها را في المجلس و مابقي را ظرف مهلت مقرر قانوني پرداخت نمايند در صورت عدم پرداخت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.

 

 

 

کلیدواژه ها: