مزایده فروش سنگ پله حسین آباد و سنگ نما اسحاقوند

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/24 12:2 (285 نمایش)

درخصوص پرونده اجرایی 940002 اجرا صادره از شعبه اول دادگستری هرسین به سود آقای علی حسین فتح الهی و به زیان شرکت سنگبری 2688 اجرای احکام مدنی دادگستری هرسین در نظر دارد مال غیر منقول موصوف زیر را مطابق ماده 113 قانون مدنی به فروش برساند:

مشخصات غیرمنقول :

نام و نام خانوادگی صاحب مال:شرکت سنگبری 2688 مال مورد مزایده :

الف))سنگ پله از نوع حسین آباد سه سانتی به ابعاد مختلف به عرض 35 سانتیمتر به مقدار 388 متر مربع به ازای هر متر 220/000 ریال برابر  85/360/000  ریال

ب))سنگ نما از نوع مرمریت(اسحاقوند) حدود هفتاد متر به ازای هر متر مربع 250/000 ریال برابر 17/500/000 ریال

ساعت و روز مزایده1396/6/9  سات 10 می باشد.

مال مورد مزایده توسط کارشناس دادگستری به تاریخ    1396/3/16  ارزیابی گردیده طالبین و خریداران می توانند تا پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در هرسین ساختمان مرکزی دادگستری هرسین مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود و هر کس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده 10 درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده قبل از مزایده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند.در صورت عدم موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

امیرخانی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری هرسین

 

کلیدواژه ها: