مزایده فروش 450 متر سنگ دهبید

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/24 13:12 (251 نمایش)

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 108 تهران که هادی شکری علیه داود قادری محکوم به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال اصل خواسته به علاوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به همین منظور محکوم علیه ضمن معرفی سنگ نمای ساختمان به مقدار 450 متر مربع نوع دهبید با ابعاد 60*60 سانت که به کارشناس دادگستری ارجاع که به قرار هر متر مربع 730/000 ریال در متراژ متر مجموعا 328/500/000 ریال ارزیابی که از طریق مزایده حضوری در مورخ1396/6/11 از ساعت 11 الی 12 به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی را نقدا و فی المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی را ظرف مدت یک ماه بپردازد در غیر اینصورت 10 درصد پرداختی پس از کسر از هزینه ها به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.مزایده در تاریخ مقرر در دفتر اجرای احکام شعبه 108 مجتمع قضایی عدالت شعبه اجرای احکام مدنی برگزار می شود.

61586/110 دادورز شعبه 18 تهران

 

 

 

 

کلیدواژه ها: