مزایده فروش 580 متر سنگ ساختمانی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/24 13:21 (280 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 953683/1 له جواد اکبری علیه سید مجید قلی زاده جهت وصول مطالبات وی محکوم به پرداخت هزینه های اجرایی شده و  اموال مشروحه زیر متعلق به محکوم علیه توقیف و به مبلغ 29/000/000  تومان ارزیابی و مقرر شده در روز یک شنبه 1396/6/12 از ساعت 9 الی 11 از طریق مزایده حضوری در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری به فروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمنا 10 درصد از قیمت پیشنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10 درصد سپرده به نغع صندوق دولت ضبط خواهد شد مال مورد مزایده عبارت است از سنگ دیوار ساختمان به عرض 40 سانتی متر و ضخامت1/5 سانتی متر 1450مترطولی معادل 580 مترمربع سنگ که هر متر مربع به مبلغ 50000 تومان واقع در ساری جاده جویبار بعد از ابکسر سنگ فروشی سپاهان می باشد و با توجه به مراتب فوق قیمت کل سنگ توقیف شده جمعا 580 متر مربع و به مبلغ 29/000/000  تومان بیست و نه ملیون تومان تعیین و اعلام می گردد متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از مال مورد مزایده به دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ساری مراجعه نمایند.

دادورز- شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری

 

 

 

کلیدواژه ها: