مزایده فروش چهار نوع سنگ ساختمانی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/24 13:40 (354 نمایش)

 

به موجب پرونده کلاسه 950070 صادره از سوی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره ثبت 952067 اجرای احکام شهرستان طرقبه شاندیز محکوم علیه آقای ابوالفضل رهنما محکومند به پرداخت مبلغ 201/890/966  ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له مرتضی مختاری ورنو سفادرانی و نیم عشر دولتی 10/750/000 ریال که توسط کارشناس سید مهدی پژهام ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1396/6/15 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده دادگستری اموال زیر به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به بالاترین قیمت فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف یکماه از برنده مزایده وصول میگردد.طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.

شرح اموال مورد مزایده:

چهار نوع سنگ معدنی با مشخصات سنگ های تراورتن کرم رنگ رامشه به متراژ 170 متر مربع به ارزش51/850/000ریال

و سنگ های مرمریت کرم طلایی شیراز به متراژ 270 متر مربع به ارزش 60/750/000 ریال

و سنگ های گرانیت دانه اناری بیرجندی به متراژ 200 متر مربع به ارزش 77/000/000 ریال

و سنگ های تراورتن دودی بی موج به متراژ 180 متر مربع به ارزش60/300/000 ریال

جمعا کلیه موارد به ارزش 249/900/000  ریال می باشند

مدیر دفتر اجرای اجکام مدنی ئائگستری طرقبه شاندیز

 

 

 

کلیدواژه ها: