مزایده فروش 950 متر سنگ تراورتن با رنگ های مختلف

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/1 15:8 (279 نمایش)

 

شماره نامه:9610113630401071 آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول به موجب پرونده کلاسه 96/316 و 96/177 ش اجرایی احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری تیران له محمدرضا غریب شاهی فرزند خدارحم و محکوم علیه محمدرضا ادریسی فرزند مرتضی مبنی بر فروش اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است.مورد مزایده عبارت است از مقدار950 متر مربع سنگ های تروارتن با رنگ های مختلف از معادن تفرش و محلات که از قرار هر متر مربع 450/000  ریال و مجموعا  427/500/000 ریال ارزیابی و مقرر گردیده اموال موصوف در مورخه سه شنبه 96/6/21  از ساعت 9/30  صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.

ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود.

م الف:185 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری تیران و کرون

 

 

 

کلیدواژه ها: