مزایده فروش 280 متر طولی سنگ مرمریت شکلاتی رنگ موج دار

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/2 12:12 (352 نمایش)

 

شماره بایگانی شعبه:960027

نظر به این که در پرونده کلاسه 960027 این اجرای احکام به موجب دادنامه 9509977510401350 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی آباده محکوم علیه محسن منصوری فرزند هوشمند به پرداخت 175/020/544 ریال در حق علی حیدرپناه فرزند حسین و مبلغ 8/572/431  ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده و در قبال مبالغ مذکور توسط شخص ثالث علی منصوری موازی 280متر طولی سنگ مرمریت شکلاتی رنگ موج دار معرفی و توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض واقع شده است و به مبلغ 182/000/000ریال از قرار هر متر 650/000 ریال ارزیابی گردیده با توجه به این که در نظر است از طریق مزایده حضوری روز سه شنبه مورخ 1396/6/21 ساعت 10 صبح در شعبه اجرای احکام حقوقی آباده نسبت به فروش آن اقدام گردد مراتب بدین وسیله آگهی میگردد تا خریداران در صورت تمایل قبل از مزایده با هماهنگی با نامبرده 09164089488 نسبت به بازدید اموال اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل 10% آن را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مامورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمیتوانند در امر خرید شرکت نمایند.

368/ م.الف-رییس دادگستری و رِئیس اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی آباده- سید مرتضی نورالدینی

 

 

 

 

کلیدواژه ها: