مزایده فروش 200 متر سنگ سبز نما و 170 متر سنگ قرمز آب نما

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/4 15:48 (896 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 951677 صادره از سوی شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد به شماره کلاسه 951465 محکوم علیه شرکت فراورده های غذایی هشتاد و چهار محکومند به پرداخت مبلغ66/549/555  ریال و مبلغ  2/300/000 ریال بابت کارشناسی و نشر آگهی در حق محکوم له خانم زهرا نقی پور پرداخت 1/500/000 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسب به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له از اموال در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف نموده است و توسط کارشناس آقای مهندس مهرداد اباذری ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1396/6/22 از ساعت 8 الی 9صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه با حضور نماینده دادگستری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به بالاترین قیمت فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا و فی المجلس و مابقی حداکثرظرف یکماه از برنده مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.شرح اموال مورد مزایده:با عنایت به برسی بعمل آمده و ملاحظه کیفیت سنگ های تعرفه شده از جنس سنگ توه شامل 200متر مربع سنگ سبز نما و 170 متر مربع سنگ قرمز آب نما و 100 متر مربع سنگ زردنما. ارزش سنگ های فوق الذکر جمعا به نرخ روز حدود مبلغ70/000/000  ریال معادل هفت میلیون تومان برآورد می گردد- آدرس اموال:جاده شاندیز جاده شهرک صنعتی توس حد فاصل خیابان ثامن الائمه 10 و 12 سنگ فروشی کوهسنگ  

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

 

 

 

کلیدواژه ها: