مزایده فروش سنگ نمای تراورتن عباس آباد از نوع ممتاز رنگ کرم

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/5 11:44 (299 نمایش)

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509974411900595 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 187/000/000 ریال بابت اسناد عادی و پرداخت مبلغ 11/545/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 10/488/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل بدوی و اجرا در حق محکوم له و پرداخت 20/451/650 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت نظریه کارشناسی:احترما در اجرای قرار کارشناسی در پرونده کلاسه 19/960071 ح موضوع محکوم له خانم زهرا قدیری به طرفیت آقای بهزاد ملکی صدر اینجانب ضمن حضور در دفتر آن دادگاه محترم و مطالعه پرونده مطروحه به راهنمایی و حضور طرفین دعوی و اخذ مدارک و استماع اظهارات ایشان از محل اموال معرفی شده واقع در ارومیه مابین پل قوبون و فلکه امام علی بازدید و مراتب بشرح زیر به استحضار میرسد:نوع سنگ معرفی شده:سنگ نمای تراورتن عباس آباد از نوع ممتاز رنگ کرم موج پیچ ضخامت سنگ نما بطور متوسط 1/40 سانتیمتر باستناد به اجراییه صادره از آن دادگاه محترم و محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبلغ209/033/000 ریال بابت اصل خواسته و مجموعا مبلغ 429/484/650 ریال با لحاظ هزینه دادرسی و ... و لحاظ 3 درصد افت از بابت شکستگی و یا معیوب بودن احتمالی سنگ ها مراتب به شرح ذیل ارزیابی میگردد:با توجه به مراتب فوق نوع و جنس سنگ نمای موجود و کیفیت رنگ و رگه های موج پیچ موجود و همچنین قیمت استعلامی از بازار و قیمت پایه سنگ مورد معرفی با لحاظ 3 درصد افت از قرار هر مربع 650/000  ریال به مقدار 680/56 متر مربع جمعا به مبلغ 429/484/650 ریال (چهار صد و بیست و نه میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و ششصد و پنجاه ریال) برآورد و اعلام نظر می گردد. مزایده مورد نظر در مورخه 96/6/27  روز دوشنبه راس ساعت 9 صبح دردفتر شعبه 19 حقوقی واقع در خیابان مافی اول خیابان پیروزی مجتمع قضایی شماره2 به فروش خواهد رسید. لذا متقاضیان می توانند در مورخه اعلامی در آدرس مذکور حاضر و در مزایده شرکت نمایند.در صورت تمایل به بازدید می توانند 5روز قبل از مزایده در دفتر دادگاه حاضر تا ترتیب بازدید از اموال مورد مزایده فراهم و اموال از پایه قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید. 10 درصد مبلغ مزایده و نیم عشر دولتی نقدا فی المجلس از برنده مزایده دریافت و به حساب سپرده واریز خواهد شد. مابقی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری تودیع شود. در غیر این صورت ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده خواهد بود.286

جعفرنژاد- مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه

 

 

کلیدواژه ها: